Banner Uilhoorn & Fritse
 

Eerste Kamer stemt in met Wet Werk en Zekerheid

10-06-2014


De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. De minister heeft tijdens de plenaire behandeling op 3 juni 2014 de toezegging gedaan om werkgevers meer tijd te gunnen zich voor te bereiden op de wijzigingen. Per 1 januari 2015 - in plaats van 1 juli 2014 - zullen de eerste wijzigingen in werking treden.

 

Onderstaand kort een - niet uitputtende - samenvatting:

 

Wijzigingen per 1 januari 2015

 

Beperking aangaan concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; motiveringsplicht werkgever.

 

Verbod aangaan proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van ten hoogste 6 maanden.

 

Introductie aanzegverplichting werkgever bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer.

 

Beperking mogelijkheid bij cao tot afwijking van de loondoorbetalingsplicht, waardoor het minder aantrekkelijk wordt een oproepovereenkomst na 6 maanden nog voort te zetten.

 

Wijzigingen per 1 juli 2015

 

Wijziging ketenbepaling: "Art. 7:668 a lid 1 BW Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:  a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd."

 

Herziening ontslagrecht en de vergoedingen, waaronder introductie transitievergoeding.

 

Voor meer vragen: info@uilhoorn-fritse.nl of per telefoon 078-6392060

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief